Otvorená samospráva – Zastupiteľstvo

Pomocou ľavého menu (aplikačného stromu) sa na stránkach portálu Otvorená samospráva – Zastupiteľstvo preklikáte k termínom zasadnutí komisií, rady a zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.


V ľavej časti obrazovky sa nachádza aplikačný strom, ktorý slúži na navigáciu do jednotlivých sekcií portálu Otvorená samospráva - Zastupiteľstvo.

Kliknutím na konkrétnu položku stromu sa zobrazia relevantné informácie.

V ľavej spodnej časti Aplikačného stromu sa nachádza obdĺžnik, v ktorom sa nachádzajú informácie o plánovanom termíne nasledujúceho zasadnutia zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

V čase konania zasadnutia obsahuje tento obdĺžnik presmerovanie na livestream (živé vysielanie) zo zasadnutia, ktorý kraj vysiela prostredníctvom svojho YOUTUBE kanála.

Na stránke nájdete základné informácie o predsedovi Trnavského samosprávneho kraja za vybrané volebné obdobie – jeho životopis a kontaktné údaje.

Kliknutím na fotografiu v riadku je možné zobraziť si foto vo väčšom formáte. Zväčšenú fotografiu zatvoríte krížikom vpravo dole alebo stlačením klávesy ESC.

Na stránke nájdete zoznam podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja za vybrané volebné obdobie s ich základnými údajmi – zodpovednosti a kontakty.

Po kliknutí na konkrétny riadok sa zobrazí v spodnej časti životopis. Zároveň sa riadok podfarbí.

Kliknutím na fotografiu v riadku je možné zobraziť si foto vo väčšom formáte. Zväčšenú fotografiu zatvoríte krížikom vpravo dole alebo stlačením klávesy ESC.

Stránka obsahuje textovú informáciu o kompetenciách zastupiteľstva. .

Stránka obsahuje dôležité dokumenty, týkajúce sa zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Kliknutím na dokument sa otvorí nová karta prehliadača a zobrazí sa obsah dokumentu.

Stránka zobrazuje zoznam poslancov Trnavského samosprávneho kraja za zvolené volebné obdobie s ich základnými údajmi – volebný obvod, stranu za ktorú poslanec kandidoval a kontakty.

Kliknutím na lupu v riadku vľavo vedľa fotografie poslanca je možné zobraziť si detaily o poslancovi.

Detail – Karta poslanca – obsahuje 4 záložky:

Informácie, Dochádzka, Hlasovanie, Členstvo

Kartu je možné zavrieť krížikom vpravo hore alebo stlačením klávesy ESC.

Záložka Informácie na Karte poslanca obsahuje fotografiu poslanca a základné údaje o poslancovi – meno, stranu za ktorú kandidoval, volebný obvod a kontakty.

Záložka Dochádzka na Karte poslanca obsahuje informácie o prítomnosti/neprítomnosti poslanca na jednotlivých zasadnutiach Trnavského samosprávneho kraja.

Záložka Hlasovanie na Karte poslanca obsahuje informácie o hlasovaní poslanca k jednotlivým bodom programu konkrétneho zasadnutia Trnavského samosprávneho kraja.

Zobrazený je zoznam zasadnutí. Kliknutím na + vľavo pred názvom zasadnutia sa zobrazia jednotlivé hlasovania, ktoré prebiehali v rámci zasadnutia.

Zasadnutie s hlasovaniami je možné zbaliť kliknutím na – vľavo pred názvom zasadnutia.

Záložka Členstvo na Karte poslanca obsahuje informácie o členstve poslanca v jednotlivých komisiách či rade Trnavského samosprávneho kraja.

Stránka zobrazuje informácie o jednotlivých zasadnutiach zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja za vybrané volebné obdobie.

V ľavej časti je zobrazený zoznam zasadnutí s termínmi konania a v pravej časti sa zobrazia detailnejšie údaje k zvolenému zasadnutiu.

Kliknite na niektoré zasadnutie v ľavej časti. V pravej časti sa zobrazia rozklikávacie položky ProgramPrílohy rokovania. Čísla v zátvorkách informujú používateľa o počte záznamov, ktoré položka obsahuje.

Kliknutím na riadok Program sa položka rozbalí a zobrazia sa body programu zasadnutia. Zároveň sa ľavá časť so zoznamom zasadnutí skryje, čím sa rozšíri plocha so zobrazovanými bodmi programu na obrazovke.

Ak sa zoznam zasadnutí neskryje, je možné skryť ho manuálne kliknutím na šípku v záhlaví alebo na šípku v lište, ktoré rozdeľuje ľavú a pravú stranu. Rovnako je kliknutím na šípku možné zoznam zasadnutí opäť zobraziť.

Každý bod programu je možné rozkliknúť. Obsahuje dve položky – Hlasovania a Materiály.

Rozkliknutím položky Hlasovania sa zobrazí zoznam hlasovaní, ktoré prebehli k vybranému bodu programu. V zozname vidieť sumárne výsledky hlasovaní (Spolu=počet poslancov celkom).

Kliknutím na Detail v riadku vpravo sa zobrazí hlasovanie detailne aj s menami poslancov, ktorí hlasovali.

Detail hlasovania je možné zavrieť krížikom vpravo hore alebo stlačením klávesy ESC.

Rozkliknutím položky Materiály sa zobrazí na stiahnutie zoznam materiálov, ktoré boli prerokované. Kliknutím na konkrétnu prílohu sa zobrazí jej obsah na novej karte prehliadača.

Položka Prílohy rokovania obsahuje zoznam príloh na stiahnutie.

Kliknutím na konkrétnu prílohu sa zobrazí jej obsah na novej karte prehliadača.

Stránka zobrazuje videozáznamy zo zasadnutí Trnavského samosprávneho kraja, ktoré kraj zverejňuje na svojom YOUTUBE kanále za vybraný rok.

Videá sú zobrazené vo forme dlaždíc. Prehrať video je možné kliknutím na šipku uprostred dlaždice.

Prehrávaný záznam je možné zavrieť krížikom vpravo hore.

Stránka obsahuje textovú informáciu o kompetenciách rady.

Stránka zobrazuje zoznam členov rady Trnavského samosprávneho kraja za zvolené volebné obdobie s ich základnými údajmi – stranu za ktorú člen rady kandidoval a kontakty.

Kliknutím na fotografiu v riadku je možné zobraziť si foto vo väčšom formáte. Zväčšenú fotografiu zatvoríte krížikom vpravo dole alebo stlačením klávesy ESC.

Stránka zobrazuje informácie o jednotlivých zasadnutiach rady Trnavského samosprávneho kraja za vybrané volebné obdobie.

Funkcionalita je rovnaká ako v kapitole Zasadnutia zastupiteľstva.

Stránka zobrazuje zoznam komisií Trnavského samosprávneho kraja za zvolené volebné obdobie.

Po rozkliknutí + vľavo pred názvom komisie sa zobrazia členovia vybranej komisie. Kliknutím na – sa riadok zbalí.

Stránka zobrazuje informácie o zasadnutiach jednotlivých komisií Trnavského samosprávneho kraja za vybrané volebné obdobie.

V ľavej časti je zobrazený zobrazený zoznam komisií (po rozkliknutí volebného obdobia).

Kliknutím na komisiu sa rozbalí zoznam jej zasadnutí s termínmi konania.

Ďalšia funkcionalita je rovnaká ako v kapitole Zasadnutia zastupiteľstva.

Presmerovanie na stránky so zverejnenými všeobecne záväznými nariadeniami.

Na stránke nájdete základné informácie o hlavnom kontrolórovi Trnavského samosprávneho kraja za vybrané volebné obdobie.

Kliknutím na fotografiu v riadku je možné zobraziť si foto vo väčšom formáte. Zväčšenú fotografiu zatvoríte krížikom vpravo dole alebo stlačením klávesy ESC.

Pod riadkom so základnými informáciami sa nachádzajú 3 záložky – Hlavný kontrolór, Životopis a Dokumenty.

Obsahom záložky Hlavný kontrolór je textová informácia o kompetenciách hlavného kontrolóra.

Záložka Životopis obsahuje stručný životopis hlavného kontrolóra.

Záložka Dokumenty obsahuje zoznam dokumentov na stiahnutie. Kliknutím na dokument sa jeho obsah zobrazí v novej karte prehliadača.

Stránka sprístupňuje dokumenty s majetkovými priznaniami zástupcov Trnavského samosprávneho kraja za vybraný rok.

Kliknutím na dokument sa jeho obsah zobrazí na novej karte prehliadača.

Z jednotlivých stránok portálu Otvorená samospráva sa môžete ľahko preklikať na ďalšie zaujímavé stránky s informáciami.

Kliknite na požadovaný link v záhlaví stránky.

Zoznamy sekcií na stránkach portálu Otvorená samospráva – Zastupiteľstvo slúžia na vyfiltrovanie požadovaných údajov v zobrazenom zozname.

V jednotlivých sekciách nájdete:

Volebné obdobie, v ktorom predvolenou hodnotou je najaktuálnejšie volebné obdobie. Táto možnosť sa zobrazuje na stránkach týkajúcich sa zastupiteľstva, rady či komisií Trnavského samosprávneho kraja. Napríklad v sekcii Zasadnutia.

Zoznam videí, v ktorom predvolenou hodnotou je najaktuálnejší záznam z usporiadania na YOUTUBE kanáli kraja. Túto možnosť nájdete vo Videoarchíve zasadnutí.

Zdaňovacie obdobie, v ktorom predvolenou hodnotou je najnovší (najmladší) rok, za ktorý sú zverejnené majetkové priznania. Túto možnosť nájdete v sekcii Majetkové priznania.

Prvok na vyhľadávanie je umiestnený na stránkach, ktoré zobrazujú viacero záznamov v tabuľke (napríklad Poslanci).

Kliknite do poľa s textom Hľadať a napíšte požadovaný text. Systém vyfiltruje všetky vyhovujúce riadky tabuľky a vyhľadávaný text v nich zvýrazní (žltý zvýrazňovač). Prehľadávané sú všetky stĺpce tabuľky.

Vo všetkých tabuľkách (napríklad Poslanci) je možné:

Rozšíriť stĺpec – uchopením za okraj stĺpca v záhlaví tabuľky a posunutím.

Usporiadať záznamy vzostupne/zostupne – kliknutím do záhlavia do požadovaného stĺpca.

K dispozícii je slovenská, anglická a maďarská verzia – týka sa iba položiek v aplikačnom strome, pevných textov na stránkach a položiek v záhlaví stĺpcov tabuliek. Netýka sa prezentovaných dát.

Aktualizované dňa: 27.01.2021